217169_203085599714481_7407857_n

U skladu sa članom 12. i 14. Zakona o Udruženjima i Fondacijama, (Sl. novine Federacije BiH br.45/02), Skupština Udruženja «Giro di Sarajevo» na sjednici koja je održana 13. oktobra 2008. godine donijela je

STATUT

Udruženja

Giro di Sarajevo

i

OPĆE ODREDBE

Član 1.

UDRUŽENJE „Giro di Sarajevo“ je društvena organizacija u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju građani i pravna lica, radi zadovoljavanja zajedničkih interesa u svrhu promocije biciklizma kao sporta, rekreacije i održivog alternativnog vida prijevoza, te unaprijeđenja zdravlja i duha stanovnika grada Sarajeva i šire, kroz edukativne, promotivne, implementacijske, takmičarske i netakmičarske manifestacije i projekte.

Član 2.

Svaki građanin u Bosni i Hercegovini i strana lica koja stalno ili privremeno borave u BiH, pod jednakim uslovima, u skladu sa ovim Statutom, može postati član Udruženja „Giro di Sarajevo“ (u daljem tekstu Udruženje). Maloljetna lica mogu sudjelovati kao članovi u radu Udruženja na način propisan Statutom, ali ne mogu učestvovati  u odlučivanju u organima Udruženja.

Član 3.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada u Udruženju se ostvaruje putem stalnog informisanja članova Udruženja i javnosti o radu Udruženja.

II

NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUŽENJA

Član 4.

Naziv Udruženja: „Giro di Sarajevo“

Sjedište Udruženja: Geteova 6, Sarajevo

Član 5.

Svoju djelatnost iz ovog Statuta i program Udruženje ostvaruje na području Kantona Sarajevo.

III

PROGRAMSKI CILJEVI, SADRŽAJ DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 6.

Ciljevi Udruženja:

–         Razvijanje i omasovljenje biciklizma kao sporta, rekreacije te održivog alternativnog vida prijevoza;

–         Unapređenje obrazovno-kulturnih, odgojnih, edukativnih i sportskih aktivnosti, u skladu sa općedruštvenim razvojem i politikom razvoja obrazovanja, kulture i sporta u društvima BiH;

–         Unapređenje obrazovno-kulturnih, odgojnih, edukativnih i sportskih aktivnosti, u skladu sa općedruštvenim razvojem i politikom razvoja obrazovanja, kulture i sporta u društvima BiH;

–         Populariziranje zdravog načina života među građanstvom, posebice djecom i omladinom, kao i značaja sporta i rekreacije u očuvanju zdravog tijela i duha, i edukacija na tom planu;

–         Putem organiziranja raznih sportskih, edukativnih i kulturno-zabavnih aktivnosti voditi borbu protiv droge, alkoholizma, kocke  i drugih oblika zdravstvenog, moralnog, odnosno psiho-fizičkog ugrožavanja građanstva, posebice djece i omladine;

–         Organiziranje seminara i tečajeva iz oblasti djelovanja Udruženja;

–         Organizovanje sportskih manifestacija, takmičarskih i netakmičarskih utrka u svrhu promocije ciljeva Udruženja;

–         Osmišljavanje i implementacija projekata u svrhu urbaniziranja gradske sredine i povezivanja sa modernim europskim i svjetskim tokovima.

–         Saradnja i povezivanje sa ostalim udruženjima;

Djelatnosti Udruženja:

–    Obezbijeđenje neophodnih uslova za bavljenje biciklizmom na području grada Sarajeva i šire, kroz saradnju s vlastima i kroz implementaciju vlastitih projekata;

–  Saradnja sa drugim društvenim organizacijama, udruženjima, organima i licima;

–  Organiziranje biciklističkih utrka, skupova, seminara, predavanja, radnih stolova, izleta, sportsko-edukativnih programa i drugih vidova edukacije građanstva, posebice djece i omladine.

IV

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ČLANOVA

Član 7.

Dužnosti i obaveze svakog člana Udruženja su da:

–          redovno i na vrijeme ispune sve obaveze prema Udruženju;

–          redovno i na vrijeme dolaze na sastanke Udruženja;

–          poštuju pravila i Statut Udruženja;

–          se redovno informišu o aktivnostima Udruženja;

–          se zalažu za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja;

Član 8.

Svi članovi Udruženja su članovi Skupštine Udruženja.

Član 9.

Član Udruženja je dužan da redovno plaća članarinu, a Odluku o visini članarine donosi Skupština Udruženja.

Član 10.

Članstvo u Udruženju prestaje:

– dobrovoljnim istupom iz članstva Udruženja;

– isključenjem iz članstva Udruženja;

Odluku o isključenju člana iz Udruženja donosi Skupština Udruženja ako se ponašanje i postupci ne uklapaju sa programskim ciljevima  Statuta, ako nanosi štetu ugledu Udruženja i ako se obaveze prema Udruženju ne izmiruju na vrijeme,te koristi Udruženje za ostvarivanje ličnih interesa i promocije.

V

ORGANI UDRUŽENJA

Član 11.

Organi Udruženja su:

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 12.

Skupština Udruženja

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja. Ona je najviši organ upravljanja, a saziva se  i održava po potrebi, najmanje jednom godišnje.

Vanredna skupština se održava po potrebi.

Skupštinu Udruženja saziva predsjednik Skupštine, na zahtjev 1/3 članova Udruženja ili na prijedlog Predsjednika Udruženja.

Skupština se može održati ako istoj prisustvuje 2/3 članova, a Odluke donosi većina glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruženja.

Član 13.

Skupština Udruženja nadležna je da:

–          donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;

–          utvrđuje plan i program rada Udruženja;

–          daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;

–          imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Uruženja;

–          donosi poslovnik o radu Skupštine;

–          usvaja izvještaje koje je pripremilo lice koje je ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja;

–          odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja.

Član 14.

Rad Skupštine Udruženja je otvoren, javan i volonterski.

Član 15.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uređuje:

Vrijeme, mjesto i način sazivanja sjednica, te priprema i donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine, sve u cilju uspješnog rada Skupštine.

Član 16.

Predsjednika i zamjenika Predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština.

Predsjednik Skupštine, u njegovoj odsutnosti zamjenik Predsjednika Skupštine, predsjedava Skupštinom i potpisuje odluke donesene na Skupštini.

Mandat Predsjednika i zamjenika Predsjednika Skupštine je 2 (dvije) godine, s pravom reizbora.

Skupština može opozvati Predsjednika i zamjenika Predsjednika Skupštine.

Član 17.

Predsjednik Udruženja

Predsjednik Udruženja vrši slijedeće zadatke i poslove:

–          organizuje prijem članova Udruženja;

–          priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

–          priprema sjednice Skupštine;

–          upravlja imovinom i sredstvima Udruženja;

–          organizuje stručnu službu za vođenje administrativnih i finansijskih poslova;

–          ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima i sredstvima javnog informisanja;

–          donosi Odluku o troškovima za službena putovanja za potrebe Udruženja;

–          imenuje Komisije kao pomoćna tijela za utvrđene zadatke iz njihovih nadležnosti;

–          donosi Plan rada i aktivnosti za narednu godinu;

–          donosi finansijski plan za narednu godinu;

–          priprema i podnosi Izvještaj o radu Skupštini;

–          donosi Pravilnike o radu Upravnog odbora i Komisija koje osniva;

–          vrši i druge polsove od interesa za Udruženje koji nisu u nadležnosti Skupštine;

Član 18.

Prava i dužnosti Predsjednika Udruženja:

–          prestavlja udruženje;

–          saziva, organizuje i predsjedava sjednicama;

–          predlaže dnevni red sjednica;

–          odgovoran je za primjenu Poslovnika o radu;

–          pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz vlastitih nadležnosti;

–          upućuje Komisijama i drugim radnim tijelima prijedloge izvještaja, informacija, analiza i drugih općih akata;

–          potpisuje akta u svojoj nadležnosti;

VI

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 19.

Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja. U zastupanju Udruženja, pravnim poslovima s trećim licima, gore navedeni je ovlašten da zaključuje ugovore i sporazume te da vrše druge pravne poslove i radnje iz okvira poslovanja Udruženja i u okviru njegove pravne sposobnosti. Prilikom zaključivanja ugovora i sporazuma Predsjednik je dužan da vodi računa o interesima Udruženja. Mandat lica za zastupanje i predstavljenje je 2 godine s pravom reizbora. Eventualno, u spriječenosti Predsjednika Udruženja, u istu svrhu poslove zastupanja punopravno preuzima Predsjednik Skupštine Udruženja.

VII

PEČAT I AMBLEM UDRUŽENJA

Član 20.

Udruženje ima jedan pečat.

Pečat ima oblik kruga, prečnika 30 mm sa kružnim natpisom UDRUŽENJE GRAĐANA GIRO DI SARAJEVO – SARAJEVO, i sa simbolom Udruženja u sredini pečata (oblik štita sa biciklom u sredini, natpisom GIRO DI SARAJEVO u vrhu, i nasuprot postavljenim kosim linijama  u dnu).

VIII

IMOVINA UDRUŽENJA

Član 21.

Imovinu Udruženja čine:

– članarine redovnih i pomažućih članova Udruženja;

– dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;

– sredstva dodjeljena iz budžeta političko teritorijalnih jedinica;

– drugi izvori, u skladu sa Zakonom;

IX

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU

Član 22.

Skupština je dužna najmanje jednom godišnje usvojiti finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja 2/3 većinom glasova. Navedene izvještaje priprema i Skupštini dostavlja lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Uruženja.

X
JAVNOST RADA

Član 23.

Rad Udruženja je javan i dostupan je svim medijima, koji mogu prisustvovati  sjednicama i pratiti rad Udruženja, kao i svi članovi Udruženja. Izuzetno, nadležni organ može donijeti Odluku o zabrani pristupa određenom dijelu informacija ili sjednice, ukoliko to predstavlja službenu tajnu Udruženja.

XI

TRANSFORMACIJA, PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE

Član 24.

Udruženje se može pripojiti, razdvojiti ili na drugi način transformisati, kada to odluči Skupština Udruženja 2/3 većinom glasova.

XII

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 25.

Udruženje se briše iz Registra kada Kantonalni organ donese konačno Rješenje o prestanku rada Udruženja, odnosno kada Kantonalni sud donese pravomoćnu odluku o zabrani rada Udruženja. Udruženje može prestati sa radom na način koji je predviđen Zakonom.

Član 26.

Udruženje prestaje sa radom:

–  Ako Skupština Udruženja donese Odluku o prestanku rada ili Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Udruženja;

– Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština Udruženja nije održana;

–  Ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za osnivanje Udruženja, a Skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese Odluku o prijemu novih članova;

–  Kada Kantonalni organ utvrdi činjenice iz Stava 1. ovog člana donosi Rješenje o prestanku rada Udruženja.

Član 27.

U slučaju prestanka rada Udruženja, skupština donosi posebnu odluku o preostaloj imovini.

XIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Statut donosi Skupština, a Statut se smatra usvojenim ako se za njega izjasni 2/3 većina prisutnih članova.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način propisan za njegovo donošenje.

Član 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.